Skip to main content

Kodeks honorowy

Dokonując zapisu na kurs zamieszczony na Platformie edukacyjnej Eduklik wstępujesz do społeczności ludzi kształcących się. Chcemy stworzyć warunki wszystkim użytkowniom posiadającym dostęp do sieci internetowej do przystąpienia do kursów przez specjalistów w swoich dziedzinach. Powodzenie Platformy edukacyjnej Eduklik w dużej mierze jest zależny od Twoich chęci do pogłębiania wiedzy i korzystania z narzędzi Platformy edukacyjnej Edukilk z pełną uczciwością. Aby rozpocząć dowolny kurs należy zaakceptować postanowienia Kodeksu honorowego oraz innych dodatkowych wymagań i zasad przypisanych dla konkretnego kursu.

Zobowiązanie

Dołączając na kurs na Platformie edukacyjnej Edukilik zobowiązuję się:

 1. utrzymywać wyłącznie jedno konto na Platformie edukacyjnej Edukilik i nie przekazywać nikomu mojego loginu i hasła;
 2. wykonać zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności uczciwie, bez udziału i pomocy osób trzecich, chyba że dana aktywność wymaga pracy większej ilości osób;
 3. braku podejmowania czynności, które w sposób nieuczciwy mogłyby prowadzić do wpłynięcia na osiągnięcia innych użytkowników lub moje;
 4. powstrzymanie się od publikowania odpowiedzi na zadania, pojawiające się w kursie.

Konsekwencje złamania Kodeksu honorowego

Do użytkowników naruszających postanowienia Kodeksu honorowego mogą zostać podjęte następujące czynności:

 1. nie naliczenie punktów za rozwiązanie konkretnego zadania w kursie;
 2. cofnięcie certyfikatu otrzymanego po zakończeniu kursu;
 3. wydalenie z danego kursu;
 4. usunięcie konta z Platformy edukacyjnej Eduklik;
 5. dodatkowe czynności mogą zostać wykonane przez administratora bądź prowadzącego kurs;
 6. jeżeli dojdzie do naruszenia Kodeksu honorowego, nie zostaną zwrócone koszty przystąpienia do kursu;
 7. w przypadku naruszenia postanowień Kodeksu honorowego zostanie Ci przekazana informacja o jego wykryciu z informacją o czynnościach jakie zostały w związku z tym naruszeniem podjęte.

Zmiany w Kodeksie honorowym

Administrator Platformy edukacyjnej Eduklik, zastrzega sobie prawo do zmian Kodeksu honorowego. Zmiany będą wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym przez zamieszczenie ich na Platformie edukacyjnej Eduklik. Wyrażenie zgody na postanowienia Kodeksu honorowego przed przystąpieniem do kursu ma charakter prospektywny.